หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร

ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง /คุณวราวุธ ศิลปอาชา

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 5

ครั้งที่ 5 กิจกรรมบรรยายวันที่ 18 สิงหาคม 2566

คำอธิบายหลักสูตร

บรรยายของ สวก. การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในหัวข้อเรื่อง "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับด้านภาคการเกษตรไทย" และ "งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์"

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้