ครั้งที่ 19 พิธีปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมฟังหัวข้อบรรยาย ในหัวข้อ “BCG และ The Second Great Reform” และ “Vision from Leader : ทรัพยากรน้ำ ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร”

ครั้งที่ 17 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 17 พฤศจิกายน 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ครั้งที่ 15 ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 5-9 พฤศจิกายน 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ครั้งที่ 13 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 20 ตุลาคม 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ครั้งที่ 12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม 6 ตุลาคม 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ครั้งที่ 10 เปิดบ้านสีหราช และพระพิรุณ 22 กันยายน 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน