หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยาการเกษตรระดับสูง

Agriculture

& Cooperatives

Executive Program

กิจกรรมบรรยายทั้งหมด

ครั้งที่ 19 พิธีปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมฟังหัวข้อบรรยาย ในหัวข้อ “BCG และ The Second Great Reform” และ “Vision from Leader : ทรัพยากรน้ำ ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร”

ครั้งที่ 17 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 17 พฤศจิกายน 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ครั้งที่ 15 ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 5-9 พฤศจิกายน 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ครั้งที่ 13 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 20 ตุลาคม 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ครั้งที่ 12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม 6 ตุลาคม 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ครั้งที่ 11 กิจกรรมบรรยายวันที่ 29 กันยายน 2566

กิจกรรมฟังหัวข้อการบรรยาย ในหัวข้อ “Vision from Leader : ภาคการเงินกับการสนับสนุนภาคการเกษตรไทย” และ “การสร้าง New S- Curve ด้านการเกษตรด้วย Startup”

ครั้งที่ 10 เปิดบ้านสีหราช และพระพิรุณ 22 กันยายน 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ครั้งที่ 9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2566 กลุ่มมังกร

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตร

ครั้งที่ 8 กิจกรรมบรรยายวันที่ 8 กันยายน 2566

กิจกรรมฟังหัวข้อการบรรยาย ในหัวข้อ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาภาคการเกษตร” และ “ศักยภาพกาแฟไทยในตลาดโลก”

ครั้งที่ 7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2566 กลุ่มพญาหงส์ และกลุ่มเอราวัณ

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตร

ครั้งที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรกับหน่วยงานกระทรวงเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตร

ครั้งที่ 5 กิจกรรมบรรยายวันที่ 18 สิงหาคม 2566

บรรยายของ สวก. การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในหัวข้อเรื่อง “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับด้านภาคการเกษตรไทย” และ “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์”

ครั้งที่ 4 กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ของ วกส. 4 จังหวัดระยองและชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2566

เยี่ยมชม Silicon Valley เมืองไทย เมืองหลวงแห่งนวัตกรรม จังหวัดระยอง (เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi)