หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

เอราวัณ

ชื่อ – นามสกุล: นายชยาวัฐ ปิยะเชตร

ชื่อเล่น: อะตอม

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา

E-mail: c.a.piyakeat@gmail.com

โทรศัพท์: 095-465-9151

ชื่อ – นามสกุล: นางธันย์ชนก สุวรรณประเสริฐ

ชื่อเล่น: แอร์

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท ชีวาเคม จำกัด

E-mail: air@chewachem.com

โทรศัพท์: 098-969-2919

ชื่อ – นามสกุล: นายนรุณ วรามิตร

ชื่อเล่น: เก่ง

ตำแหน่ง: คณบดี

องค์กร: วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail: agrnrw@ku.ac.th

โทรศัพท์:085-199-1809

ชื่อ – นามสกุล: นางธัญธิตา บุญญมณีกุล

ชื่อเล่น: กล้วย

ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร

E-mail: Tanta2509@gmail.com

โทรศัพท์: 081-878-9438

ชื่อ – นามสกุล: นายยุวพล วัตถุ

ชื่อเล่น: ยุ

ตำแหน่ง: รองผู้จัดการ

องค์กร: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

E-mail: yuwapon.wat@baac.or.th

โทรศัพท์: 081-872-7815

ชื่อ – นามสกุล: นายวรินทร ไชยโรจน์รัตน์

ชื่อเล่น: เชน

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

องค์กร: บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด

E-mail: varinthon.ct@gmail.com

โทรศัพท์: 098-756-6499

ชื่อ – นามสกุล: นายวรินทร อวัสดาพร

ชื่อเล่น: บอนด์

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท ไทยคิทเช่นมาร์ท จำกัด

E-mail: bondclick@hotmail.com

โทรศัพท์:063-551-5665

ชื่อ – นามสกุล: นายวันชัย จิระไตรธาร

ชื่อเล่น: เอส

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ

องค์กร: องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

E-mail: wanchai.tunwattana65@gmail.com

โทรศัพท์: 081-452-4515

ชื่อ – นามสกุล: นายสมศักดิ์ ยศพยุงศักดิ์

ชื่อเล่น: ยศ

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด

E-mail: somsak.twi@gmail.com

โทรศัพท์: 081-646-6480

ชื่อ – นามสกุล: นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ชื่อเล่น: สั่ง

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร

องค์กร: บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

E-mail: morsung@hotmail.com

โทรศัพท์: 084-455-4545

ชื่อ – นามสกุล: ดร.เพชรดา อยู่สุข

ชื่อเล่น: หนิง

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ

องค์กร: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

E-mail: npedcharada@gmail.com

โทรศัพท์: 081-764-3217

ชื่อ – นามสกุล: ดร.ภาณุภัทร์ ภู่เจริญ

ชื่อเล่น: แพท

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคม

องค์กร: บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

E-mail:panupat@tkc-services.com

โทรศัพท์: 088-267-3435