หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

พญาหงส์

ชื่อ – นามสกุล: ดร. ชนิดา วงษ์ช่างหล่อ

ชื่อเล่น: ไอ่

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท สำนักงานกฎหมายเอไอแอนด์แอสโซซิเอส จำกัด

E-mail: chanidawong@gmail.com

โทรศัพท์: 084-097-9777

ชื่อ – นามสกุล: ดร.เทพิน อริยปิติพันธ์

ชื่อเล่น: พิน

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท Create Intelligence Co.,Ltd

E-mail: pinny.ci@gmail.com

โทรศัพท์: 080-055-8833

ชื่อ – นามสกุล: น.ส.ศศกร แผ่ดิลกกุล

ชื่อเล่น: นก

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด

E-mail: salesupport@kbmeng.com

โทรศัพท์: 093-830-1111

ชื่อ – นามสกุล: นายเดชบุญ มาประเสริฐ

ชื่อเล่น: แดง

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ

องค์กร: องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

E-mail: dechboon17@gmail.com

โทรศัพท์: 084-456-5656

ชื่อ – นามสกุล: นายเพ็ชร ชินบุตร

ชื่อเล่น: เพ็ชร

ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร

องค์กร: บริษัท แอสโซซิเอท เอท เพรา จำกัด

E-mail: petchphd@gmail.com

โทรศัพท์: 081-313-3535

ชื่อ – นามสกุล: นายจิรายุ แก้วพะเนาว์

ชื่อเล่น: กะปอม

ตำแหน่ง: ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

องค์กร: บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด

E-mail: Duanpenza09@gmail.com

โทรศัพท์: 092-874-1428

ชื่อ – นามสกุล: นายชิษณุชา บุดดาบุญ

ชื่อเล่น: ชิษ

ตำแหน่ง: รองอธิบดี

องค์กร: กรมการข้าว

E-mail: Chitnucha.b@rice.mail.go.th

โทรศัพท์: 092-257-5902

ชื่อ – นามสกุล: นายพีรพันธ์ คอทอง

ชื่อเล่น: เอก

ตำแหน่ง: รองปลัด

องค์กร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

E-mail: peeraphankorthong@gmail.com

โทรศัพท์: 089-520-1177

ชื่อ – นามสกุล: นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ

ชื่อเล่น: ปอ

ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรี

องค์กร: เทศบาลนครรังสิต

E-mail: p-maneesiri@hotmail.com

โทรศัพท์: 099-239-5491

ชื่อ – นามสกุล: นายกำพล ภิญโญกุล

ชื่อเล่น: เต้

ตำแหน่ง: คณะทำงานรัฐมนตรี

องค์กร: กระทรวงศึกษาธิการ

E-mail:

โทรศัพท์: 064-789-2878

ชื่อ – นามสกุล: นายอรรควิทย์ อรรคสิงห์

ชื่อเล่น: วิทย์

ตำแหน่ง:ประธานที่ปรึกษา

องค์กร:บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด

E-mail: paladintooper2505@gmail.com

โทรศัพท์: 090-561-4789