หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

สีหราช

ชื่อ – นามสกุล: น.ส.เกศินี พรโชติทวีรัตน์

ชื่อเล่น: วีล

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้บริหาร

องค์กร: หจก. โชติวัฒน์ฮาร์ดแวร์

E-mail: kokopop_vill_ba@hotmail.com

โทรศัพท์: 087-820-2408

ชื่อ – นามสกุล: น.ส.วรดี วีรยวรางกูร

ชื่อเล่น: ผิงผิง

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารและอำนวยการจัดซื้อ

องค์กร: บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

E-mail: Woradee.we@yvp-fertilizoer.co.th

โทรศัพท์: 062-338-5042

ชื่อ – นามสกุล: นางพัชรี ดุลยธรรมาภิรมย์

ชื่อเล่น: ใช้

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท ณะศรีสวัสดิ์ จำกัด

E-mail: Patchareedulya@gmail.com

โทรศัพท์: 065-419-5995

ชื่อ – นามสกุล: ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา

ชื่อเล่น: โน้ต

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

องค์กร: ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

E-mail: Olarn.Chowiwattana@frieslandcampina.com

โทรศัพท์: 081-721-5980

ชื่อ – นามสกุล: นายบูรพา บุณยานันต์

ชื่อเล่น: วันชัย

ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริหาร

องค์กร: บริษัท ไอเอที 2016 จำกัด

E-mail: Appdevil22@gmail.com

โทรศัพท์: 086-929-8307

ชื่อ – นามสกุล: นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

ชื่อเล่น: แอ๊ป

ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรี

องค์กร: เทศบาลนครยะลา

E-mail: ypongsak007@gmail.com

โทรศัพท์: 061-691-5365

ชื่อ – นามสกุล: นายพรศักดิ์ ถาวรทวีวงษ์

ชื่อเล่น: อ๋า

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท อุตสหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

E-mail: pornsak.pacific@gmail.com

โทรศัพท์: 081-847-7959

ชื่อ – นามสกุล: นายวันชัย จิระไตรธาร

ชื่อเล่น: ผิงผิง

ตำแหน่ง: ประธานบริษัท

องค์กร: บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด

E-mail: Vanchai@creatuscorp.net

โทรศัพท์: 081-257-5295

ชื่อ – นามสกุล: นายวีระ สว่างศรี

ชื่อเล่น: ระ

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท แฮนด์ แอนด์ อาร์ด จำกัด

E-mail: Sawangsri9@gmill.com

โทรศัพท์: 081-843-8622

ชื่อ – นามสกุล: นายอาทิตย์ ศุขเกษม

ชื่อเล่น: ตุ้ย

ตำแหน่ง: รองอธิบดี

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน

E-mail: sunku44@hotmail.com

โทรศัพท์: 081-922-4402

ชื่อ – นามสกุล: นายสุรพล ชามาตย์

ชื่อเล่น: หนุ่ม

ตำแหน่ง: รองปลัด

องค์กร: กระทรวงอุตสหกรรม

E-mail: surapol.ch@hotmail.com

โทรศัพท์: 085-951-5195

ชื่อ – นามสกุล: นายฐิติพร ศรีชีวะชาติ

ชื่อเล่น:จินนี่

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท ออร์แกนิค แอนด์ ไบโอโลจี จำกัด

E-mail: Jin.organicandbiology@gmail.com

โทรศัพท์: 095-963-6256