หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วายุภักษ์

ชื่อ – นามสกุล: นายกรนิจ โนมจุ้ย

ชื่อเล่น: กร

ตำแหน่ง: รองอธิบดี

องค์กร: กรมการค้าภายใน

E-mail: goranij.nonejuie@gmail.com

โทรศัพท์: 093-094-3535

ชื่อ – นามสกุล: น.ส.กุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

ชื่อเล่น: ปุ๊ก

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ

องค์กร: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

E-mail: kunvara@arda.or.th

โทรศัพท์: 092-449-3559

ชื่อ – นามสกุล: นายครองศักดิ์ สงรักษา

ชื่อเล่น: อึ่ง

ตำแหน่ง: รองอธิบดี

องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร

E-mail: krongsaks@gmail.com

โทรศัพท์: 062-495-3914

ชื่อ – นามสกุล: นายจนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล

ชื่อเล่น: ปุ๊

ตำแหน่ง: รองประธานอาวุโส

องค์กร: บริษัท จีไอเอส จำกัด

E-mail: Chanist.p@cdg.co.th

โทรศัพท์: 090-959-9292

ชื่อ – นามสกุล: ผศ.ดร.เจนจิรา รัตนเพียร

ชื่อเล่น: เจน

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

องค์กร: กระทรวงสาธารณสุข

E-mail: Jane_rbac@hotmail.com

โทรศัพท์: 080-245-3245

ชื่อ – นามสกุล: นายณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กูล

ชื่อเล่น:ณัฐ

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท ซูเปอร์ไอซีที จำกัด

E-mail: Nut.p_badboy@hotmail.com

โทรศัพท์: 081-899-6641

ชื่อ – นามสกุล: นางธนิดา ธรรมนิมิต

ชื่อเล่น: ยุ้ย

ตำแหน่ง: ประธานบริหาร

องค์กร: บริษัท เลเบอร์แคร์ จำกัด

E-mail: thanidar.t@gmail.com

โทรศัพท์: 094-629-1562

ชื่อ – นามสกุล: นายชนเมศ เจนสถิตวงศ์

ชื่อเล่น: เมศ

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท มิดแลนเน็กซ์ จำกัด

E-mail: nijim_@hotmail.com

โทรศัพท์: 081-351-3183

ชื่อ – นามสกุล: นายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักดิ์

ชื่อเล่น: บี

ตำแหน่ง: อุปนายกด้านการตลาด

องค์กร: สมาคมมังคุดไทย

E-mail: Bee_phiphat@hotmail.com

โทรศัพท์: 081-421-4445

ชื่อ – นามสกุล: นางสาวรุ้งนภา คูสมิต

ชื่อเล่น: เอ๋

ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจเกษตร

องค์กร: บริษัท สุรินทร์ ออมย่า (เคมิคอล) ประเทศไทย จำกัด

E-mail: 

Rungapha.kusamit@omya.com

โทรศัพท์: 081-917-4009

ชื่อ – นามสกุล: นายภานุวัตร เนียมเปรม

ชื่อเล่น: นิ่ม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการใหญ่ (ธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร)

องค์กร: บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

E-mail: panuwat.n@cpf.co.th

โทรศัพท์: 085-848-9666

ชื่อ – นามสกุล: นายมานพ วาสินธุ์

ชื่อเล่น: จู๊ด

ตำแหน่ง: ประธานบริหาร

องค์กร: บริษัท แม็กซ์นิค จำกัด

E-mail: Panita.toey@gmail.com

โทรศัพท์: 092-169-8888