หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

มัจฉานุ

ชื่อ – นามสกุล: ดร.ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล

ชื่อเล่น: ป้อม

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

องค์กร: กลุ่มบริษัท จัสท์

E-mail: dr.saranpat@gmail.com

โทรศัพท์: 063-789-4289

ชื่อ – นามสกุล: นางสาวเกศ อัศวทองกุล

ชื่อเล่น:เกศ

ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร

องค์กร: บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด

E-mail: Kate.usva@gmail.com

โทรศัพท์: 081-564-6999

ชื่อ – นามสกุล: นางสาววิณัฐฎา วรรณจำรัส

ชื่อเล่น: ลิก

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัทและ CFO โรงพยาบาลวรรณสิริ

องค์กร: บริษัท ศรัณย์การแพทย์ จำกัด

E-mail: wwinatta@gmail.com

โทรศัพท์: 062-914-4456

ชื่อ – นามสกุล: น.ส. สมพิศ วงส์ปัญญา

ชื่อเล่น: ปุ๊

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ

องค์กร: สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

E-mail: Pu_sompis@hotmail.com

โทรศัพท์: 084-637-4736

ชื่อ – นามสกุล: ดร. สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์

ชื่อเล่น: เล็ก

ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการ

องค์กร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัตนพัฒการทอ

E-mail: sumalee@srptextile.com

โทรศัพท์: 084-456-2332

ชื่อ – นามสกุล: นายเพิ่มพูน โรจนสกุล

ชื่อเล่น: เอ็กซ์

ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท ทูเดย์ เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด

E-mail: permpoonr@todayfert.com

โทรศัพท์: 081-666-9048

ชื่อ – นามสกุล: นายจักรกฤษณ์ พันธ์หนอง

ชื่อเล่น: จุก

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ และอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

องค์กร: บริษัท ซีเอ็มทูแมเนจเม้นท์ จำกัด

E-mail: p.jakgrit@gmail.com

โทรศัพท์: 080-982-8687

ชื่อ – นามสกุล: นายฐานวัฒน์ สิทธิพงศ์ธนกุล

ชื่อเล่น: เนท

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท รอคแซนด์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

E-mail: tanawat@roxannwarehouse.com

โทรศัพท์: 098-985-5288

ชื่อ – นามสกุล: ดร.ธีร์ ภวังคนันท์

ชื่อเล่น: เปิ้ล

ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ

องค์กร: สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

E-mail: dr.tee64@gmail.com

โทรศัพท์: 094-893-5599

ชื่อ – นามสกุล: นายธีรยุทธ ฉิมพิทักษ์

ชื่อเล่น: ยุทธ

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ

องค์กร: บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด

E-mail: yutxxl@gmail.com

โทรศัพท์: 080-441-2295

ชื่อ – นามสกุล: นายนรุณ สุขสมาน

ชื่อเล่น: เอ๊ด

ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ

องค์กร: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

E-mail: naroon15@gmail.com

โทรศัพท์: 086-771-4400

ชื่อ – นามสกุล: นายปรพันธ์ ลีปายะคุณ

ชื่อเล่น: พัน

ตำแหน่ง: รองอธิบดี

องค์กร: กรมประมง

E-mail: Praphan_l@hotmail.com

โทรศัพท์: 062-601-2349