หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

มังกร

ชื่อ – นามสกุล: นางจริยา ชูเอกวงศ์

ชื่อเล่น: หลี

ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

E-mail: jae_lee2000@hotmail.com

โทรศัพท์: 081-818-8083

ชื่อ – นามสกุล: น.ส.เมลดา ตรีทานนท์

ชื่อเล่น: เก๋

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป

องค์กร: บริษัท อะกรินโน เทค จำกัด

E-mail: maelada.t@gmail.com

โทรศัพท์: 084-528-4242

ชื่อ – นามสกุล: น.ส.ชัชฎาพร กาญจชัยภูมิ

ชื่อเล่น: พัทยา

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท วี แคน แมเนจเม้นท์ จำกัด

E-mail: Pattaya@greethailand.com

โทรศัพท์: 062-854-2421

ชื่อ – นามสกุล: น.ส.วลี กิตติรัตนวิวัฒน์

ชื่อเล่น: เล็ก

ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

E-mail: Walee@charoenchai.com

โทรศัพท์: 081-922-2099

ชื่อ – นามสกุล: นายเกรียง ศรีรวีวิลาศ

ชื่อเล่น: เกรียง

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ

องค์กร: บริษัท ไทยศิลป์ จิวเวลรี่ จำกัด

E-mail: thaisilp@gmail.com

โทรศัพท์: 085-818-1777

ชื่อ – นามสกุล: นายณัฐดนัย หาญการสุจริต

ชื่อเล่น: โอ่ง

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

องค์กร: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail: nathdanai.h@ku.ac.th

โทรศัพท์: 085-919-7747

ชื่อ – นามสกุล: นายปภากร งามเจริญจิต

ชื่อเล่น: เขี้ยว

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

องค์กร: บริษัท ทรูแมเนจเมนท์ จำกัด

E-mail: Paphakon54@gmail.com

โทรศัพท์: 085-818-1777

ชื่อ – นามสกุล: นายประโมทย์ เปรื่องอักษร

ชื่อเล่น: เหวิน

ตำแหน่ง: ประธานบริหาร

องค์กร: บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด

E-mail: pramote@foodproject.co.th

โทรศัพท์: 061-789-9356

ชื่อ – นามสกุล: นายประวัติ แดงบรรจง

ชื่อเล่น: ขุน

ตำแหน่ง: รองอธิบดี

องค์กร: กรมส่งเสริมสหกรณ์

E-mail: prawatdangbunjong2509@gmail.com

โทรศัพท์: 081-542-5830

ชื่อ – นามสกุล: นายสุคุณ พรหมายน

ชื่อเล่น: หนุ่ม

ตำแหน่ง: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

องค์กร: กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

E-mail: sukhun2238@gmail.com

โทรศัพท์: 086-301-3993

ชื่อ – นามสกุล: นายสุรพงษ์ สิริพงศ์ดี

ชื่อเล่น:พงษ์

ตำแหน่ง:กรรมการผู้จัดการ

องค์กร:บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด

E-mail:kssurapo@gmail.com

โทรศัพท์: 081-692-2782

ชื่อ – นามสกุล: นายชาญณรงค์ อินทนนท์

ชื่อเล่น: เอก

ตำแหน่ง:รองผู้อำนวยการ

องค์กร:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

E-mail: akekk49@gmail.com

โทรศัพท์: 089-844-5903