หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

พระพิรุณ

ชื่อ – นามสกุล: นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน

ชื่อเล่น: หนุ่ย

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท เอ็นซี โคโค่นัท จำกัด

E-mail: narongsak@nccoconut.co.th

โทรศัพท์: 098-789-4659

ชื่อ – นามสกุล: นายเดช เล็กวิชัย

ชื่อเล่น: เดช

ตำแหน่ง: รองอธิบดี

องค์กร: กรมชลประทาน

E-mail: kundet40@hotmail.com

โทรศัพท์: 081-926-5991

ชื่อ – นามสกุล: นายทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์

ชื่อเล่น: อู๋

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสากหรรม

องค์กร: เครือเบทาโกร

E-mail: Taweekiatk@betagro.com

โทรศัพท์: 081-926-5991

ชื่อ – นามสกุล: นายธงธรรม ขำนุรักษ์

ชื่อเล่น: เตย

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย

องค์กร: กระทรวงมหาดไทย

E-mail: Thongthamk@hotmail.com

โทรศัพท์: 099-484-5552

ชื่อ – นามสกุล: นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ชื่อเล่น: ฝน

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร

องค์กร: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

E-mail: theerapat@hotmail.com

โทรศัพท์: 084-751-2502

ชื่อ – นามสกุล: นายนาวิน วารมา

ชื่อเล่น: วิน

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท รอยัล ไทย คอมโมดิตี้ จำกัด

E-mail:

โทรศัพท์: 089-519-9639

ชื่อ – นามสกุล: นางสาวปรินดา ปาลาเร่

ชื่อเล่น: หญิง

ตำแหน่ง: รองนายก

องค์กร: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

E-mail: Lindy3013@gmail.com

โทรศัพท์: 081-748-1214

ชื่อ – นามสกุล: คุณจิตตรา ปัญญาชัย

ชื่อเล่น: หนิง

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท มาตาเทรดดิ้ง จำกัด

E-mail: Mata98trading@gmail.com

โทรศัพท์: 088-269-1596

ชื่อ – นามสกุล: คุณจุติมา มาเจริญ

ชื่อเล่น: เอ๋

ตำแหน่ง: Director

องค์กร: Bioprime Agri Industry (Thailand) Co., Ltd.

E-mail: juttimam@gmail.com

โทรศัพท์: 089-035-8989

ชื่อ – นามสกุล: นายธนิตพล ไชยนันทน์

ชื่อเล่น: เดี๊ยบ

ตำแหน่ง: อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ

องค์กร: กระทรวงสาธารณสุข

E-mail: diepitoss@gmail.com

โทรศัพท์: 086-998-8888

ชื่อ – นามสกุล: นายศิษฐ์โสภณ ศิลปการสกุล

ชื่อเล่น: มิค

ตำแหน่ง: ประธานบริษัท

องค์กร: บริษัท ฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทย จำกัด

E-mail: mic01091977@gmail.com

โทรศัพท์: 081-176-8888

ชื่อ – นามสกุล: คุณสุชญา โชติชนิต

ชื่อเล่น: สุ

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร

องค์กร: บ้านไร่ชนัดดา

E-mail: suchaya.chot@hotmail.com

โทรศัพท์: 065-197-7789