หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

นาคราช

ชื่อ – นามสกุล: นางสาวหิรัญรัศมิ์ เชาวพัฒนโชค

ชื่อเล่น: มะยม

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท หิรัญโชค เทรดดิ้ง จำกัด

E-mail: Hiranradh.chaow@gmail.com

โทรศัพท์: 097-289-4656

ชื่อ – นามสกุล: นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์

ชื่อเล่น: เปิ้ล

ตำแหน่ง: อธิบดี

องค์กร: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

E-mail: aunyamaneet@cad.go.th

โทรศัพท์: 092-260-2685

ชื่อ – นามสกุล: นายคงกะพัน ศิริวรรณ

ชื่อเล่น: อาร์ม

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด

E-mail: innofarmbiotec@gmail.com

โทรศัพท์: 065-983-1999

ชื่อ – นามสกุล: นายฑิฎิวุฒิ ศรีมานพ

ชื่อเล่น: หนุน

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา

องค์กร: สถาบันเขตส่งเสริมนวัตกรรมพืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

E-mail: thitiwutiot@gmail.com

โทรศัพท์: 096-395-5515

ชื่อ – นามสกุล: นายณรงค์ศักดิ์ สถิรากร

ชื่อเล่น: ใหม่

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย

องค์กร: กระทรวงมหาดไทย

E-mail: okaybangkok@gmail.com

โทรศัพท์: 062-273-7575

ชื่อ – นามสกุล: นายณัฐกิจ รุ่งจรูญ

ชื่อเล่น: แนท

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก

องค์กร: กระทรวงการคลัง

E-mail: Natthakit.r@gmail.com

โทรศัพท์: 081-984-5555

ชื่อ – นามสกุล: นายภูษิต ศรีสุวนันท์

ชื่อเล่น: ภู

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

องค์กร: บริษัท เอส อาร์ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

E-mail: phusit@srs-engineering.co.th

โทรศัพท์: 091-556-4994

ชื่อ – นามสกุล: นายราเชน ศิลปะรายะ

ชื่อเล่น: ตู่

ตำแหน่ง: รองอธิบดี

องค์กร: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

E-mail: rechen_si@moac.go.th

โทรศัพท์: 098-789-6591

ชื่อ – นามสกุล: นายสินธนศักดิ์ อัสราษี

ชื่อเล่น:เก่ง

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

องค์กร: บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด

E-mail: Sintakeng@gmail.com

โทรศัพท์: 089-893-6034

ชื่อ – นามสกุล: นายปิยะวัฒน์ สุภาพงศ์ภัค

ชื่อเล่น: อาร์ต

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์กร:สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

E-mail: Piyawat_s@villagefund.or.th

โทรศัพท์: 081-445-6945

ชื่อ – นามสกุล: นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์

ชื่อเล่น:ธรรม

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการ

องค์กร: พรรคประชาธิปัตย์

E-mail: sutham@democrat.or.th

โทรศัพท์: 081-822-7465

ชื่อ – นามสกุล: พันเอกพิเศษหญิง อภิณห์พร อัครเจริญเมธาวี

ชื่อเล่น:มู่หลาน

ตำแหน่ง:ตุลาการ

องค์กร:ศาลทหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

E-mail: moolarn1@hotmail.com

โทรศัพท์: 065-246-6928