หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

คุณธนพล กองบุญมา

ประธานบริษัท

นางสาววิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร

ผู้อำนวยการ SMEs Solutions

นางสุภตี อนันตรังสี

กรรมการผู้จัดการ

นายกสานติ์ วนะพาณิชย์

ผู้จัดการ

ดร.กิตติ วิฑูรวิทย์ลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์

รองอธิบดี

นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล

ผู้จัดการฝ่ายขายแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร

นายอธิพัชร์ จารุโรจนอนันต์

รองกรรมการผู้จัดการ

ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

กรรมการ

นายกฤษฏา สมมะโน

กรรมการผู้จัดการ

นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

ประธานกรรมการ

นายอธิพัชร์ จารุโรจนอนันต์

รองกรรมการผู้จัดการ

ธนวรรณ ศรีสุริยาพัฒน์กุล

ประธานบริหารบริษัท

สรทัศน์ ปองเสงี่ยม

กรรมการบริหาร

สุรเดช จิรัฐิติเจริญ

สมาชิกวุฒิสภา

กาญจนา แดงรุ่งโรจน์

รองเลขาธิการ

พสิษฐ์ สุขสวัสดิ์

ประธานแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน

กุลวัชร หงษ์คู

ประธานกรรมการบริหาร

นายวรวุฒิ ศิริเศรษฐ์

กรรมการผู้จัดการ

พิทยา สุนทรประเวศ

กรรมการผูู้จัดการ

พน สุเชาว์วณิช

กรรมการบริษัท

ทวีชัย สารเศวต

กรรมการผู้จัดการบริษัท

พล.ต.สุพล จงพาณิชย์กุลธร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการแพทย์)

ธัญนิจ ขุนพินิจ

กรรมการบริษัท

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือเกษตรกร”

นายวิศรุต ศรีโรจนกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และเลขานุการ

นายสุวิชา แย้มสุข

กรรมการผู้จัดการ

นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ

ประธานเจ้าหน้าที่

ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์

กรรมการผู้จัดการบริษัท

นพ.สัญชัย ชาสมบัติ

ผู้อำนวยการ

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล

ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

นายวิเศษ สุทธิสว่าง

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวภรณ์วิรัธน์ อัครวัฒนาภร

กรรมการบริษัท

นายสุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศ์

ประธานบริษัท

นางสาวฐิติพรรณ ธนานันต์วาณิช

กรรมการบริษัท

นายสมประสงค์ สหวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

นางจงกลนี แก้วสด

รองผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย (สายบริหาร)

นายไตรรัตน์ ทองปลอด

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน

นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์

กรรมการบริหาร

นางสาววรัญญา บุญวิวัฒน์

นายกสมาคมการค้า ผู้ผลิตปุ๋ยไทย TFPTA

นายฉกาจ วิสัย

กรรมการและปฏิคม

นายธนารัตน์ จิตต์พายัพ

กรรมการผู้จัดการ

นายยีนส์ ธีระวาส

ประธานบริษัท

นางสาววัชรา ลี้โกมลชัย

Managing director

นายโชคสถิตย์ เบญจรัตนาภรณ์

ประธานกรรมการผู้จัดการ

นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์

CEO

นายรัตนะ สวามีชัย

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ

นางสาวศิริรักษ์ ทัศนเอกจิต

ผู้บริหารทั่วไป

นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

นายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย

ประธานกรรมการบริหาร

ดร.สมบัติ สุขมะณี

ประธานกรรมการบริหาร

นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ

ประธานบริษัท

นายธวัชชัย สำราญวานิช

ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า

นายสุทธิ สุขบุญทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนัยนา รัตติยาวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์

ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู

คณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพศาล หงษ์ทอง

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายทองดี ปาโส (ทอง)

Managing Director

นายอำนาจ ไตรโยธี

กรรมการผู้จัดการ

นางนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

นายกิ่งเพชร เหมโพธิรัตน์

รองประธานกรรมการ

นายมนัส รักชื่อ

กรรมการผู้จัดการ

ผศ.ดร.กำไร เบือนสันเทียะ

กรรมการผูู้จัดการ

นายไชยวัฒน์ เพชรโลหะกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

รองอธิบดีกรมชลประทาน

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

Chairman of Executive Committee & President

ผศ.ดร.กำไร เบือนสันเทียะ

กรรมการผูู้จัดการ

ดร.กานต์ จิตสุทธิภากร

ผู้จัดการทั่วไป

นายนิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวุทธิพัฒน์ วิศาลศักดิ์

กรรมการบริษัท

นายชยพล ชูขจร

กรรมการบริษัท

นายบัญชา สุขแก้ว

รองอธิบดี

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

อธิบดี

นางสาวสุดสวาท จิรัปปภา

กรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

นางธรพรรษธร วจีธัญเจริญกุล

กรรมการผู้จัดการบริษัท

ดร. ปนัสนันท์ ปารมีถาวรวงศ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.สพ.จตุรงค์ โยธารักษ์

ผู้อำนวยการอาวุโส

นายบุญชัย ดำรงโภคภัณฑ์

ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา

นางสาวฝนธิป ศรีวรัญญู

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายศักดา แสงกันหา

young smart farmer นครราชสีมา

พต.ต.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์

ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวปริตา ชัยภัทรวงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง

ผู้อำนวยการ

นายสิฐิภูมิ์ ธนฤทธิพร

กรรมการผู้จัดการ

นางธัญญา รุ่งชาญชัย

ประธานกรรมการบริหาร

นายปองธรรม แดนวังเดิม

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวีระพงษ์ สุวัฒนพงษ์

กรรมการผู้จัดการ

ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา

กรรมการผู้จัดการ