หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร
ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาร/ผศ.ดร.กำไร เบือนสันเทียะ / รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 6

ครั้งที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรกับหน่วยงานกระทรวงเกษตร จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566

คำอธิบายหลักสูตร

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้