หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 15

ครั้งที่ 15 ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 5-9 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายหลักสูตร

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้