หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

Agriculture & Cooperatives
Executive Program

วิทยากร

คุณไกรรพ เหลืองอุทัย / คุณจนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล /ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์/ คุณพิชญา จันทร์วณิชพันธุ์ / คุณประอรนัตน์ กีรติผจญ /คุณณัฐพล นิคมประศาสน์ / คุณวาสนา วงษ์รัตน์

ระยะเวลารวม
6 ชั่วโมง

สัปดาห์ที่ 12

ครั้งที่ 12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม 6 ตุลาคม 2566

คำอธิบายหลักสูตร

อธิบายระบบนิเวศของการตลาดการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และกลไกตลาดที่สอดประสานกัน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียน E-learning หลักสูตร วกส.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้